GIỚI THIỆU

Hiệp định này bao gồm các điều khoản và điều kiện hoàn chỉnh áp dụng cho sự tham gia của bạn vào trang web của chúng tôi. Hiệp định này mô tả và bao gồm toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi và bạn, và thay thế tất cả các thỏa thuận trước hoặc cùng thời, đại diện, bảo hành và hiểu biết đối với các trang web, các chương trình và nội dung được cung cấp bởi máy tính hoặc thông qua các trang web, và các vấn đề này với Hiệp định. Vui lòng đọc các điều khoản sử dụng cẩn thận trước khi sử dụng các dịch vụ. Bằng việc truy cập trang web này hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web hoặc bất kỳ nội dung hoặc dịch vụ của hợp đồng này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện, sau đó bạn không thể truy cập vào trang web hoặc sử dụng các nội dung hoặc bất kỳ dịch vụ trong trang web. Sửa đổi thỏa thuận này có thể được thực hiện và thực hiện bởi chúng tôi theo thời gian mà không có thông báo cụ thể cuối cùng đến bạn. Hiệp định được đăng trên các trang web phản ánh sự thỏa thuận mới nhất và bạn nên cẩn thận xem xét cùng trước khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

Việc sử dụng trang & CẤM

Trang web này cho phép bạn tham gia diễn đàn, bày tỏ suy nghĩ của bạn, làm cho một số ý kiến ​​và thảo luận. Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn sẽ sử dụng trang web này bao gồm các công cụ và dịch vụ của mình với ý thức đầy đủ trách nhiệm và trong một cách đó là phù hợp với các Điều khoản và theo một cách nào đó để đảm bảo tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ sử dụng dịch vụ phù hợp với tất cả các địa phương, bang, quốc gia và quốc tế pháp luật, quy tắc và các quy định, bao gồm các luật liên quan đến việc truyền tải dữ liệu kỹ thuật từ nước bạn cư trú và tất cả luật kiểm soát xuất khẩu.

Tuy nhiên, bạn không được phép làm những hành vi sau đây, (a) sử dụng các trang web của chúng tôi, bao gồm cả các dịch vụ và công cụ của nó hoặc nếu bạn không thể hình thành hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý, đang ở độ tuổi dưới 18, hoặc tạm thời hoặc vĩnh viễn tạm dừng sử dụng các trang web của chúng tôi, dịch vụ, hoặc công cụ (b) đăng một blog, các mục, tin nhắn, hoặc nội dung không thích hợp và không chấp nhận cực đoan; (C) thu thập thông tin về các thông tin cá nhân users; (D) đăng bài sai sự thật, không chính xác, gây hiểu lầm, làm mất danh dự, hoặc nội dung bôi nhọ; (E) có hành động nào có thể làm hỏng hệ thống xếp hạng.

Không bán lại dịch vụ.

Bạn đồng ý và hiểu rằng bạn sẽ không để tái bản, sao chụp, bán, bán lại hoặc lợi dụng vì các mục đích thương mại bất kỳ phần nào của trang web bao gồm các công cụ và dịch vụ của mình.

NGHĨA VỤ ĐĂNG KÝ CỦA BẠN

Là một điều kiện trong việc sử dụng các trang web bao gồm các công cụ và dịch vụ của mình, bạn được yêu cầu phải đăng ký với trang web và chọn một mật khẩu và tên người dùng. Bạn phải hoàn tất quá trình đăng ký đầy đủ và có trách nhiệm cung cấp các trang web với thông tin đăng ký chính xác, đầy đủ và cập nhật. Nếu không làm như vậy sẽ tạo thành một hành vi vi phạm Điều khoản sử dụng, mà có thể dẫn đến việc chấm dứt ngay tài khoản của bạn. Bạn phải đủ tiêu chuẩn mà quý vị từ 18 tuổi trở lên và phải có trách nhiệm giữ mật khẩu của bạn an toàn và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động và nội dung được tải lên trong tài khoản của bạn. Bạn không cần phải truyền tải bất kỳ loại BỌ hoặc virus hoặc các mã có tính chất phá hoại. Bất kỳ thông tin do bạn cung cấp hoặc được thu thập bởi các trang web hoặc các bên thứ ba trong bất kỳ chuyến thăm tới các trang web phải chịu các điều khoản của Giaodich365.com – Chính sách bảo mật .

KHUYẾN CÁO BẢO HÀNH VÀ LOẠI TRỪ / GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Bạn đại diện và bảo đảm rằng (a) tất cả các thông tin bạn cung cấp cho website của chúng tôi để tham gia vào dịch vụ này là chính xác và hiện tại; và (b) bạn có tất cả các quyền cần thiết, quyền lực và thẩm quyền để tham gia vào Hiệp định này và thực hiện các hành vi yêu cầu của bạn dưới đây.

Bạn đồng chấp nhận và đồng ý rằng đó là ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, và không có nghĩa vụ phải thực hiện bất kỳ hành động liên quan đến: đó người sử dụng truy cập vào các trang web hoặc sử dụng dịch vụ; những ảnh hưởng của nội dung có thể đối với bạn; làm thế nào bạn có thể giải thích hoặc sử dụng các nội dung; hay những hành động bạn có thể mất một kết quả của việc tiếp xúc với các nội dung. Bạn loại trừ chúng ta khỏi mọi trách nhiệm đối với bạn đã được mua hoặc không mua và Nội dung thông qua các trang web hoặc các dịch vụ.

Nó cần lưu ý rằng các trang web hoặc dịch vụ có thể chứa, hoặc hướng dẫn bạn đến các trang web có chứa thông tin rằng một số người có thể cảm thấy khó chịu hoặc không thích hợp. Chúng tôi không đại diện cho bất kỳ liên quan đến nội dung chứa trong hoặc truy cập thông qua các trang web hoặc dịch vụ, và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về tính chính xác, tuân thủ bản quyền, tính hợp pháp hoặc tài liệu chứa trong hoặc truy cập thông qua các trang web hoặc các dịch vụ.

DỊCH VỤ, NỘI DUNG VÀ WEBSITE ĐƯỢC CUNG CẤP “NHƯ LÀ” KHÔNG BẢO ĐẢM NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, KHÔNG BẢO ĐẢM THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HAY KHÔNG VI PHẠM. MỘT SỐ QUỐC GIA KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN VỀ CÁCH BẢO ĐẢM , VÌ THẾ GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG VỚI BẠN.

Ngoài ra, chúng tôi không khẳng định những hoạt động của trang web của chúng tôi sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về hậu quả của bất kỳ sự gián đoạn hoặc lỗi. Chúng tôi có thể thay đổi, hạn chế truy cập, đình chỉ hoặc chấm dứt các trang web hoặc bất kỳ phần nào của nó bất cứ lúc nào. Các thông tin, nội dung và dịch vụ trên trang web được cung cấp trên cơ sở IS-AS. Khi bạn sử dụng các trang web và tham gia hoặc tài liệu này, bạn hiểu và đồng ý rằng bạn tham gia vào nguy cơ của riêng bạn.

Quyền sở hữu trí tuệ

Các Web cho phép người dân trên toàn thế giới để chia sẻ thông tin có giá trị, ý tưởng và sản phẩm sáng tạo. Để đảm bảo tiếp tục tiếp cận với các tài liệu đó, tất cả chúng ta cần phải bảo vệ quyền của những người chia sẻ sáng tạo của họ với chúng tôi. Mặc dù chúng tôi làm cho các trang web truy cập tự do, chúng tôi không có ý định từ bỏ quyền của chúng tôi, hoặc các quyền của người khác, các tài liệu xuất hiện trên chúng. Các vật liệu có sẵn trên trang web sẽ vẫn là tài sản của Giaodich365.com và / hoặc người cấp phép của nó, và được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu hàng hóa và luật sở hữu trí tuệ khác. Bạn không có bất kỳ quan tâm độc quyền trong bất kỳ các quyền đó. Hơn nữa, bạn không thể bỏ hoặc làm mờ các thông báo bản quyền hoặc bất kỳ thông báo nào khác chứa trong trang web hoặc bất cứ điều gì lấy ra hoặc tải về từ họ.

Bạn xác nhận rằng tất cả các quyền, danh hiệu và lợi ích, bao gồm nhưng không giới hạn quyền được bao phủ bởi các quyền sở hữu trí tuệ, trong và đối với các trang web, và rằng bạn sẽ không có được bất kỳ quyền, tiêu đề, hoặc quan tâm hoặc để trang web trừ khi quy định rõ ràng trong Hiệp định này. Bạn sẽ không sửa đổi, điều chỉnh, dịch, chuẩn bị tác phẩm phái sinh, dịch ngược, thiết, tháo rời hoặc tìm cách lấy mã nguồn từ bất kỳ dịch vụ, phần mềm của chúng tôi, hoặc tài liệu, hoặc tạo hoặc cố gắng để tạo ra một sự thay thế hay dịch vụ tương tự hoặc sản phẩm thông qua việc sử dụng hoặc truy cập vào các chương trình hoặc thông tin độc quyền liên quan.

Bảo mật

Bạn đồng ý không tiết lộ những thông tin mà bạn có được từ chúng tôi và hoặc từ khách hàng của chúng tôi, các nhà quảng cáo, nhà cung cấp và các thành viên diễn đàn. Tất cả thông tin nộp bài cho một khách hàng sử dụng cuối cùng theo một chương trình là thông tin độc quyền của Giaodich365.com. Thông tin khách hàng như là bảo mật và không được tiết lộ. Nhà xuất bản đồng ý không sao chép, phổ biến, bán, phân phối hoặc khai thác thương mại bất kỳ thông tin độc quyền như vậy trong bất kỳ cách nào.

KHÔNG QUYỀN CHUYỂN NHƯỢNG

Quyền lợi của bạn bất kỳ loại nào không thể được giao cũng không chuyển giao cho bất cứ ai, và bất kỳ nỗ lực như vậy có thể dẫn đến việc chấm dứt Hiệp định này, không có trách nhiệm đối với chúng ta. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chuyển nhượng Hợp Đồng này cho bất kỳ người bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

Các điều khoản từ chối (từ bỏ)

Thất bại của Giaodich365.com không thể đòi hỏi thực hiện chặt chẽ của bất kỳ các điều khoản, điều kiện và các giao ước của Quy chế này sẽ không được coi là một từ bỏ hoặc từ bỏ bất kỳ quyền hoặc biện pháp mà chúng ta có thể có, cũng như không được hiểu như là từ bỏ bất kỳ vi phạm đi kèm các điều khoản, điều kiện hoặc giao ước của văn bản này, trong đó điều khoản, điều kiện và các giao ước sẽ tiếp tục có hiệu lực và hiệu quả.

Không từ bỏ bởi một trong hai bên của bất kỳ vi phạm bất kỳ điều khoản của hợp đồng này sẽ được coi là từ bỏ bất kỳ sự vi phạm tiếp theo hoặc trước đó của cùng một hoặc bất kỳ điều khoản nào khác.

Trong trường hợp các quy định của các Điều khoản và Điều kiện được tìm thấy theo không hợp lệ hoặc không thể thi hành bất kỳ nghị định tư pháp hoặc quyết định, điều khoản đó sẽ được coi là chỉ áp dụng tới mức tối đa cho phép của pháp luật, và phần còn lại của các Điều khoản và Điều kiện này sẽ vẫn còn hợp lệ và được thi hành theo các điều khoản của nó.

Toàn bộ thỏa thuận

Hiệp định này sẽ được điều chỉnh bởi và giải thích phù hợp với pháp luật về nội dung website , mà không có bất kỳ tham chiếu đến xung đột của nguyên tắc luật pháp. Hiệp định này mô tả và bao gồm toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi và bạn, và thay thế tất cả các thỏa thuận trước hoặc cùng thời, đại diện, bảo hành và hiểu biết đối với các trang web, các nội dung và tài liệu được cung cấp bởi hoặc thông qua các trang web, và các đối tượng của Hiệp định này áp dụng với chúng.

Lựa chọn pháp luật; Thẩm quyền giải quyết; Diễn đàn

Bất kỳ tranh chấp, tranh cãi hoặc sự khác biệt có thể phát sinh giữa các bên trong, liên quan đến hoặc kết hợp với Hiệp định này được hướng không thể hủy bỏ trình thẩm quyền độc quyền của các tòa án của Châu Âu, để loại trừ bất kỳ tòa án khác mà không ảnh hưởng đến mâu thuẫn với các quy định pháp luật hoặc tiểu bang hoặc quốc gia bạn cư trú.